Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi nimetatud kui Tingimused) on koostatud järgimaks Eesti Vabariigis kehtivat andmekaitsealast seadusandlust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.04.2016 määruses nr 2016/649 (edaspidi ka Andmekaitse Üldmäärus) toodud põhimõtteid. Tingimused kirjeldavad, mille alusel ja kuidas Kosk Kinnisvara töötleb isikuandmeid, mis kehtivad kõikidele ettevõtte teenuse kasutajatele.

MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

• Isiku tuvastamist võimaldavad andmed (sh ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, elukoht (vajadusel), kodakondsus (vajadusel);
• Kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-post);
• Tehinguandmed (lepingu sõlmimise, täitmise ja teenuse osutamisega seotud andmed);
• Kommunikatsiooniandmed (nt andmed, mis kogutakse siis, kui klient suhtleb Kosk Kinnisvaraga kas e-kirja, sõnumite või teiste suhtlusmehhanismide kaudu);
• Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt andmed rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks jne).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

• töötleme isikuandmeid üksnes kooskõlas käesolevate Tingimustega ning asjakohaste õigusaktidega;
• kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes käesolevates Tingimustes nimetatud eesmärkidel;
• kogume isikuandmeid, mis on:
◦ asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks;
◦ õiged ja ajakohased;
• säilitame isikuandmeid üksnes nii kaua, kui käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis;
• kohaldame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

MIKS JA MILLISTEL ALUSTEL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

• Lepingu täitmiseks (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (b)), osutamaks klientidele teenuseid vastavalt kliendi ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingule, sh ka lepingu sõlmimise eesmärgil;
• õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks;
• nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (a)) – saatmaks klientidele meie ettevõtte toodetest ja teenustest turundusliku sisuga pakkumisi;
• õigustatud huvi sh analüütilised eesmärgid (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (f)) – saamaks paremini aru meie klientide eelistustest ning ootustest.

ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK

• Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
• Kliendisuhte haldamise eesmärgil – nt andmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid nii väliste kui ka sisemiste allikate kaudu, mis põhineb nii Lepingu sõlmimisel kui ka täitmisel ning ka Kosk Kinnisvara poolt juriidilise kohustuse täitmisel.
• Juriidilise kohustuste täitmise eesmärgil, sh:
◦ Isikusamasuse tuvastamise ja rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil;
• Kosk Kinnisvara õiguslike nõuete esitamise, tõendamise ja kaitsmise eesmärgil.

NÕUSOLEK ANDMETÖÖTLUSEKS

• Me vajame Teie nõusolekut juhul, kui töötleme isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel.
• Me ei töötle isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui Te ei ole andnud selleks meile eelnevalt oma nõusolekut või kui Te olete selle nõusoleku tagasi võtnud.
• Juhul, kui soovime töödelda isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab uut nõusolekut, siis me ei töötle isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks uue nõusoleku.

ISIKUANDMETE JAGAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

• avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;
• audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;
• registreid pidavad kolmandad isikud (nt krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid);
• nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);
• [serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad ettevõtte servereid/ andmeid pilve];
• suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust;
• kullerid, kes aitavad meil toimetada Teile kirju;
• partnerid, kelle juures oleme organiseerinud Teile kingituse, soodustuse või muu eripakkumise;
• muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled;

PRIVAATSUASPOLIITIKA MUUTMINE

Kosk Kinnisvaravõib aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitame Teid kodulehe www.koskkinnisvara.ee vahendusel. Juhul, kui uued Tingimused viitavad isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Teie nõusolekut, siis ei töötle me Teie isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.